En aquest protocol es marquen les pautes d’accés i evacuació de la platea del Teatre de La Passió d’Esparreguera. Es detallaran les tasques i els responsables, com també els timings a seguir.

Accés a sala
L’accés a la Sala s’iniciarà com a mínim 40 minuts abans del començament de l’espectacle, depenent de l’aforament. Aquest es farà des de la façana principal de l’edifici, quedant restringida la circulació entre el bar i el vestíbul de la sala.

Els espectadors tindran un primer contacte amb el personal del teatre a l’exterior de les instal·lacions. Diferenciem doncs 3 espais: exterior, vestíbul i sala. A l’exterior assignem les següents tasques: recepció i guia, dinamització de les cues d’accés, presa de temperatura i distribució de gel hidroalcohòlic. Les tasques esmentades les duran a terme una persona per cada cua i una tercera persona de suport. El nombre de cues variarà segons l’espectacle, per a la temporada de Passió s’habilitaran dues cues, parells i senars.

A la transició entre l’exterior i el vestíbul validem les entrades, una persona per cada cua. El vestíbul quedarà sempre buit, serà un espai de trànsit no d’estada.

L’espectador serà rebut al l’entrada de la sala, estant ja repartits entre parells i senars des de la rebuda a l’exterior. A l’interior de la sala seran acompanyats fins a la seva butaca. A la sala hi haurà 3 o 4 acomodadors i el cap de sala, el nombre d’acomodadors pot variar segons l’aforament del moment. Malgrat tot a sala hi haurà un mínim de dos acomodadors més el Cap de Sala.

A l’inici de l’espectacle es reproduirà per megafonia una falca que detalli el protocol a seguir durant i al finalitzar la representació.

Resum de personal i tasques per a l’accés dels espectadors a sala durant la temporada de Passió 2021:

– Recepció i guia, dinamització de les cues d’accés, presa de temperatura i distribució de gel hidroalcohòlic. 2 persones, una per cua, més una persona de reforç.
– Validació d’entrades. 2 persones, una per cua.
– Seguretat. 1 persona encarregada de la seguretat de l’exterior i la rebuda.
– Acomodadors de sala. 4 persones, 2 per cada porta d’accés a la sala.
– Cap de sala. 1 persona responsable de la sala.
– Responsable d’accés. 1 persona responsable de dinamitzar i supervisar l’accés a la sala, sent així el càrrec de referència davant de qualsevol problema.

Evacuació de la sala
L’evacuació de la Sala serà de manera esglaonada i estarà dirigida per el Cap de Sala i el Responsable.

Al acabar l’espectacle és tornarà a reproduir per megafonia una falca on es detallarà el protocol d’evacuació de la sala.

Hi hauran 4 sortides per tal de fer una evacuació àgil. Aquestes son: les dues portes que han donat accés, és a dir, parells i senars i les dues portes d’emergència ubicades al passadís transversal de la Sala.

L’ordre serà el següent: La primera filera en sortir serà la 11, deixant lliure en la seva totalitat el passadís central, aquesta filera sortirà per les portes laterals d’emergència. Una vegada evacuada aquesta filera, utilitzarem aquest passadís com a separador de la part baixa de la platea i la part alta. Que a la vegada dividirem en parells i senars, quedant la platea dividida en 4 fragments.

Per les portes d’emergència sortirà la part baixa de la platea, la meitat d’aquesta per la porta d’emergència de parells i l’altre meitat per la de senars. La prioritat d’evacuació serà primer les persones de mobilitat reduïda i després de la fila 9 a la 1, sent la fila 1 la última en sortir.

Per les portes on a l’inici de l’espectacle s’ha donat accés als espectadors s’evacuarà la part alta de la platea, estant aquesta dividida en dues meitats com hem comentat anteriorment. S’iniciarà per la darrera fila fina arribar a la fila 12 de la platea.

Resum de personal i tasques per a l’evacuació dels espectadors a sala durant la temporada de Passió 2021:
– Dinamitzadors de portes. 4 persones, 1 per cada porta d’evacuació.
– Cap de sala. 1 persona responsable de la sala.
– Responsable d’accés i evacuació. 1 persona responsable de dinamitzar i supervisar evacuació de la sala, sent així el càrrec de referència davant de qualsevol problema.
– Seguretat. 3 persones encarregades de la seguretat de l’exterior i de la No aglomeració.

Descarrega aquí el protocol accés Teatre.

 

En aquest protocol es marquen les pautes a seguir, des de l’entrada fins a la sortida de les instal·lacions del Teatre de La Passió, dels diferents col·lectius i equips tècnics que participen en la temporada 2021 de La Passió d’Esparreguera. Es detallaran les tasques i els responsables, com també l’ordre i els recorreguts a seguir.

Donem compliment a les mesures imposades per les autoritats sanitàries en els camps de l’espectacle i cultura popular. En el cas de patir modificacions en aquestes, l’actual protocol s’adaptaria a les noves mesures i se’n crearia un de nou, quedant el present obsolet.

En aquest document es presenten les mesures adoptades que afecten a tots els equips, com també mesures més específiques per a cadascun d’ells.

Recorreguts interns
Tots els col·laboradors que participin a l’espectacle hauran de passar per la taquilla de la Sala Petita de La Passió on quedarà registrada l’assistència i la tasca que desenvoluparan aquell dia com també l’hora d’entrada a les instal·lacions. Una vegada s’hagi entrat no es podrà sortir fins a la finalització de la representació, entenent però, que hi ha causes justificades i/o vinculades a l’espectacle.

Els actors, equip de vestuari , músics de vent i equip de maquillatge seguiran el recorregut cap a la Sala Petita. La resta de músics, tramoia i la resta de tècnics accediran al teatre per la rampa lateral que condueix al magatzem.

Les escales i passadissos seran unidireccionals amb l’excepció de l’escala que uneix la Sala Petita i la Caixa Escènica de la Sala Gran, escala de Collbató. Aquests circuits estaran senyalitzats.

Test d’antígens
Seguint la normativa vigent, tots els actors s’han de fer el test d’antígens amb un màxim de 72h abans de la representació. Degut a l’estret contacte, els membres de l’equip de maquillatge també se l’hauran de fer, així com els músics d’instruments de vent. Els tests seran realitzats per personal sanitari qualificat i tindran lloc a les instal·lacions del teatre, al vestíbul de la Sala Petita.

L’espera dels resultats serà a la Sala Petita i no es podrà accedir a la caixa escènica i de serveis del Teatre si no s’obté un resultat negatiu.

Camerinos
Els camerinos estaran prèviament assignats i el seu aforament serà limitat. És tasca de la direcció de l’espectacle la distribució dels actors en els diferents espais.

Actors
Malgrat que el test d’antígens sigui negatiu, en el moment d’entrar a les instal·lacions de la Sala Gran, els actors hauran de portar la mascareta facilitada per l’entitat, aquesta tindrà la certificació FFP2. La mascareta només se la poden treure en escena quan la direcció de l’espectacle així ho hagi marcat.

El vestuari a utilitzar durant la representació el trobaran als camerinos. Cada actor té assignat prèviament un espai per a canviar-se i aquest no podrà ser intercanviat. En acabar la funció el vestuari haurà de ser retornat a les burres situades al passadís lateral de la Sala Petita.

Maquillatge
El maquillatge teatral, efectes especials i postisseria es veurà limitat al mínim imprescindible.

S’utilitzarà material d’un sol ús i els assistents de maquillatge aniran protegits degudament amb mascaretes i hauran passat el test d’antígens.

Les butaques s’han de netejar cada vegada que siguin utilitzades. El personal de maquillatge s’ha de netejar les mans i desinfectar-les.

Els aplics com barbes, perruques i demés no es reutilitzaran mai per dos actors diferents. L’aplicació de mastix per a enganxar les barbes serà amb pinzells d’un sol ús.

El maquillatge no pot ser agafat amb l’esponja directament de l’envàs original; primer serà traspassat a una altra superfície per tal que l’esponja que toca la cara de l’actor no contamini la totalitat del producte. En acabar l’aplicació del maquillatge a una persona, caldrà que el personal de maquillatge que hagi realitzat aquesta aplicació es renti les mans i renti també les eines utilitzades que no siguin d’un sol ús.

Els actors o actrius que per a la seva caracterització necessitin l’aplicació de llapis d’ulls i/o pintallavis ho faran amb materials de la seva propietat.

Tramoia i tècnics
El personal que realitzi tasques de tramoia, així com les diferents tipologies de tècnics, en tot moment hauran de portar posada la mascareta facilitada per l’entitat. La mascareta no se la podran treure en cap cas.

Les característiques de les seves tasques, on el contacte amb els diferents elements escènics és habitual, farà necessari que realitzin un rentat de mans amb aigua i sabó o gel hidroalcohòlic amb certa freqüència.

En els desplaçaments per l’interior de la caixa escènica caldrà tenir en compte el recorregut marcat pels actors. En aquest sentit, s’haurà d’evitar circular per l’escala que condueix els actors a l’escenari.

Músics i Coral
L’espectacle comptarà amb música en directe. Per aquest motiu s’ha establert un equip per a cada representació de quinze músics i vuit cantaires. Tots ells tindran l’obligació de portar posada en tot moment la mascareta facilitada per l’entitat. Queden exempts d’aquesta obligació els músics de vent. Aquest col·lectiu haurà passat prèviament un test d’antígens, degut a la impossibilitat de realitzar la seva tasca amb mascareta.

Tots els membres del grup, músics i coral hauran de rentar-se les mans amb gel hidroalcohòlic en el moment d’entrar i sortir del teatre. Així mateix, comptaran amb pots de gel hidroalcohòlic al fossar per poder fer neteges de mans amb freqüència durant la representació.

Durant l’espectacle caldrà mantenir en tot moment la distància de seguretat entre tot el personal que es trobi al fossar.

L’espai comptarà amb mampares com a element de protecció.

Descarrega aquí el protocol intern.