Esparreguera, 14 d’abril de 2023 a les 20.30 h i formada pels sota signants:

EXPOSA:

Que les 7 candidatures presentades i acceptades com a vàlides, constitueixen exactament el cinquanta per cent dels membres del Consell Executiu que es renova d’acord amb l’article 26 dels Estatuts vigents.

ACORDA:

Per unanimitat la no convocatòria d’eleccions, proclamant els 7 candidats presentats, membres del Consell Executiu a partir del proper 15 de maig, seguint el calendari electoral.

ALTADILL ROVIRA, MARIA

DURÀ NOVELL, JOAQUIM

FONT MARTÍNEZ, MARGARITA

GUEVARA CARRILLO, NANI

GUIXÀ CORTIJO, ÀLECS

LUNA PEREZ, SERGI

RANGEL GUTIERREZ, ÈRIC

I perquè consti als efectes oportuns, signem la present acta a Esparreguera a 14 d’abril de 2023.