CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ
“PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”

 

Tal i com disposen els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”,  i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper divendres 28 de juny de 2019 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta anterior.
  2. Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.
  3. Informe i anàlisi econòmica. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual i Pressupost per l’exercici 2019-2020
  4. Informe de la Temporada 2019 de “La PASSIÓ”
  5. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de maig-2018 a maig del 2019
  6. Informe de les Seccions de l’Entitat
  7. Precs i preguntes 
ESPARREGUERA,  11 de juny de 2019