CONVOCATÒRIA A L’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA DE L’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”

Tal i com disposen els articles dels Estatuts de l’ASSOCIACIÓ “PATRONAT DE LA PASSIÓ D’ESPARREGUERA”,  i segons Acord adoptat a l’efecte pel plenari del Consell Executiu de l’Associació, es convoca l’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA, que es durà a terme a la Sala Petita de LA PASSIÓ, el proper divendres 2 de juliol de 2021 a les 19:30 hores en primera convocatòria i a les 20:00 hores en segona convocatòria, sota el següent

ORDRE DEL DIA:

  1. Lectura i aprovació, si s’escau, de l’acta de l’assemblea anterior.
  2. Informe general de la Presidència del Consell Executiu de l’Associació i del Patronat de la Fundació.
  3. Informe i anàlisi econòmic. Exposició i aprovació, si s’escau, de l’Estat de Comptes anual i Pressupost per a l’exercici 2021-2022.
  4. Informe de la Temporada 2021 de “La PASSIÓ”
  5. Exposició de les Activitats de l’Entitat, des de maig del 2020 a maig del 2021.
  6. Informe de les Seccions de l’Entitat.
  7. Precs i preguntes.

Esparreguera, 14 de juny de 2021